Bulliontex - Privacy Policy

Privacy & Policy

Privacy & Policy
เราหวังว่านโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราจัดทำขึ้นจะช่วยให้คุณ เข้าใจว่า Bulliontex ทำการเก็บรักษา และใช้งานข้อมูลของคุณอย่างไร เพื่อให้การซื้อขายสินค้าภายในระบบของเราเป็นเรื่องง่าย และราบรื่นขึ้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับร้านค้า
1. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้า เพื่อโฆษณา อ้างอิง ผ่านชื่อ รูปภาพ หรือ คำอธิบายเนื้อหาสินค้า รวมทั้งจำหน่ายสินค้าปลอมแปลงภายใต้เครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือองค์กร อันเป็นเจ้าของสิทธิ์เครื่องหมายการค้า
2. การละเมิดลิขสิทธิ์
ห้ามนำผลงานของเรามาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ ในส่วนของรูปภาพและเนื้อหาสินค้า หรือที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้าที่ลงขาย โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาต หรือไม่ได้รับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
หลักการพื้นฐานของเรา
ความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญที่ Bulliontex ยึดมั่นมาโดยตลอด เราให้บริการ Platform ระบบร้านค้าออนไลน์โดยมีหลักการพื้นฐานในการบริหารข้อมูลของคุณ ดังต่อไปนี้
เราจะขอข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
ข้อมูลส่วนตัวที่คุณระบุไว้ในระบบของเราจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของคุณเท่านั้น Bulliontex จะขอข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เราสามารถอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย ภายในระบบของเรา โดยข้อมูลที่จัดเก็บมีดังนี้

● ชื่อ นามสกุล
● อีเมล
● เบอรโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
● ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

ทั่งนี้ทาง Bulliontex จะไม่จัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของคุณ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลบัตรเดบิต เป็นต้น
เราไม่เผยแพร่ข้อมูลของคุณให้กับใคร
ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เราจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ใคร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต หรือมีเหตุจำเป็นทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
Bulliontex เอาข้อมูลของคุณไปใช้ทำอะไร
เราจะใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อให้สะดวกในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งหมายรวมถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เราทำงานร่วมด้วย เช่น ผู้ให้บริการ Payment gateway หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เป็นต้น นอกเหนือจากการปฏิบัติงานดังกล่าว Bulliontex ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ

● ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน หรือให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับระบบของเรา
● ปรับปรุงพัฒนาระบบของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
● สร้างรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
● ใช้ในงานด้านการตลาด, การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของเรา
● ทดสอบฟังก์ชั่น และบริการใหม่ ๆ
ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน หรือให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับระบบของเราปรับปรุงพัฒนาระบบของเราให้ดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่องสร้างรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ใช้ในงานด้านการตลาด, การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของเราทดสอบฟังก์ชั่น และบริการใหม่ ๆ